Kopkrappers / Brain Teasers Boek 1

R23.00 incl. VAT (15%)

(10 customer reviews)

Description

32 x Kopkrappers met antwoorde.

 1. Probleemoplossing: Dit bevorder die vermoë om probleme op te los deur kinders uit te daag om na oplossings te soek vir uitdagings.
 2. Kritiese denke: Dit moedig kinders aan om logiese denke en redenasie te gebruik om probleme op te los.
 3. Patroonherkenning: Kopkrappers vereis die identifisering van patrone en reëls, wat die kognitiewe vaardighede versterk.
 4. Ruimtelike bewustheid: Help om ruimtelike begrip te ontwikkel deur kinders te laat dink oor hoe stukke inmekaar pas.
 • Elke ry moet optel tot ‘n spesifieke totaal.
 • Elke kolom moet ook optel tot dieselfde spesifieke totaal.
 • Daar word ‘n paar syfers in sekere vierkante gegee om mee te begin, en die uitdaging is om die ontbrekende syfers uit te werk sodat elke ry en kolom bymekaar optel tot die aangeduide totaal.

32 x Brain Teasers with answers

1. Problem-solving: It promotes the ability to solve problems by challenging children to seek solutions to challenges.

2. Critical thinking: It encourages children to use logical thinking and reasoning to solve problems.

3. Pattern recognition: Brain teasers require the identification of patterns and rules, which strengthen cognitive skills.

4. Spatial awareness: It helps develop spatial understanding by letting children think about how pieces fit together.

 • Each row must add up to a specific total.
 • Each column must also add up to the same specific total.
 • You’re given a few numbers in some squares to start with, and the challenge is to figure out the missing numbers so that each row and column adds up to the specified total.

10 reviews for Kopkrappers / Brain Teasers Boek 1

 1. Magdalene Barnes (verified owner)

 2. Mona (verified owner)

 3. Corrie P. (verified owner)

 4. Ingrid Pelzer (verified owner)

 5. Ermarie Minders (verified owner)

  Ek skryf n algehele comment. EK LOVE jou goed. Dit help my dogtertjie verskriklik baie!! Ons sal aanhou koop

 6. Susanne Strydom (verified owner)

 7. Alma Witbooi (verified owner)

 8. Antonette James (verified owner)

 9. Esmarie Rohr (verified owner)

 10. Isabel Geldenhuys (verified owner)

Add a review